Suport als cossos de seguretat i d'emergències L'Institut participa activament en l'avaluació dels perfils competen


Suport als cossos de seguretat i d'emergències

L'Institut participa activament en l'avaluació dels perfils competencials dels diferents cossos de seguretat i d'emergències.
L'objectiu d'aquesta avaluació és valorar d'una forma integradora, objectiva i contrastada les aptituds, els comportaments i les actituds personals més directament relacionades amb una bona o excel·lent execució i desenvolupament professional a les organitzacions respectives de referència.
L'avaluació dels perfils competencials es du a terme en el marc dels cursos selectius d'accés o promoció als cossos de seguretat, sobre la base dels perfils i diccionaris de competències específiques per a cada cos i categoria, amb la participació dels equips tècnics, del personal formador i d'instructors/ores de cada curs.
D'altra banda, l'Institut també col·labora en la realització de les proves selectives per avaluar els perfils competencials dels comandaments, en la fase selectiva i prèvia a la formació, a petició dels diferents cossos de seguretat.
L'Institut treballa en equip amb els comandaments i responsables de cada organització, amb l'objectiu de definir i ajustar els perfils i el disseny de les proves a les prioritats i necessitats específiques de cada organització.
Aquestes activitats s'adrecen a:
  • Cos de Mossos d'Esquadra
  • Policies locals de Catalunya
  • Cos de BombersData d'actualització: 10.11.2011
A

Comentarios