HABILITACION CONTROLADOR DE ACCESOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYUA

Pruebas de selección para obtener la habilitación como personal de control de acceso. Convocatoria 2018

Se ha abierto la convocatoria para inscribirse a las pruebas para obtener la habilitación de personal de control de acceso. Este personal ejerce las funciones de admisión y control de acceso del público en el interior de determinados establecimientos o espacios de espectáculos públicos o actividades recreativas.
El plazo de presentación de las solicitudes es del 5 al 30 de noviembre, los dos incluidos.
Para inscribirse a las pruebas hace falta, entre otros, ser mayor de edad, no haber sido condenado por delitos contra las personas, el patrimonio o la salud pública, tener conocimiento mínimos de las lenguas oficiales de Cataluña y haber realizado el curso de formación impartido por el centro de formación habilitado para esta tarea.
A tener en cuenta:
 • La inscripción a las pruebas tiene una tasa de 29,45€.
 • Las pruebas se realizarán en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, ubicado en Mollet del Vallès.
 • Las pruebas tienen tres partes, de carácter eliminatorio:
  • Primera parte. Módulo de conocimientos
  • Segunda parte. Módulo de carácter práctico.
  • Tercera parte. Diálogo básico escrito en catalán y castellano.
 • También hay que realizar un test psicotécnico.
Què és el personal de control d'accés?
S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.

Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades per la Direcció General d'Administració de Seguretat.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
 • Ser major d'edat
 • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
 • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
 • Haver realitzat el curs de formació de personal de control d'accès en un centre degudament habilitat.
 • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 218. apartat.6) de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.)

Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (vegeu Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció que convoqui el director general d'Administració de Seguretat d'acord amb l'Annex V apartat IV del Decret 112/2010.
Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària i pagament de la taxa
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
 1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
 2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
 3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.

Comentarios